Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

  Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, hierna te noemen Gilo Kasten.nl

  Aard van werkzaamheden: verkoop van kasten in de ruimste zin van het woord, onder andere via Internet en via onze showroom

  De consument: een wederpartij die handelt als een natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V.

  Verkoop op afstand: een door verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken van communicatie op afstand.

  Overeenkomst: de overeenkomst aangaande koop op afstand tussen Gilo Kasten.nl en de consument.

  De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon of een vertegenwoordiger van elke andere rechtsvorm b.v. B.V, N.V, VOF of C.V.

  Website: de website van Gilo Kasten.nl waarop de aanbiedingen worden gedaan,

  Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

  Algemeen

  2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen  Gilo Kasten.nl en de consument waarop  Gilo Kasten.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gilokasten.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Aanbiedingen en offertes

  3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld op de internetsite van Gilo Kasten.nl

  3.2 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verwijderingsbijdragen, tenzij anders aangegeven.

  3.3 Gilo Kasten.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gilo Kasten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gilo Kasten anders aangeeft.

  3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gilo Kasten.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

  4. Totstandkoming van de overeenkomst

  4.1 De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de door Gilo Kasten.nl opgestelde opdrachtbevestiging. Na ontvangst van akkoord door de klant met handtekening is de opdracht een feit. Eveneens wanneer klant via sms, mail of andere digitale mogelijkheden een akkoord geeft op de verzonden opdracht. Met de ondertekening/akkoord van de opdracht verbindt klant zich tot de betaling van de (maatwerk) producten. Gelijktijdig verbindt Gilo Kasten zich hiermee tot het doen van de verplichtingen conform opdrachtbevestiging. Indien betaling uitblijft, is Gilo Kasten gerechtigd een incasso bureau in te schakelen om betaling zeker te stellen. Alle overige kosten hiervoor komen (zoals van rechtswege bepaald) voor rekening van klant. Gilo Kasten is voor het innen van uitblijvende betalingen aangesloten bij Intrum Justitia.

 2. De uitvoering van de bestelling

  5.1 Gilo Kasten.nl zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

  5.2 Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet meer verkrijgbaar zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat de bestelling bij Gilo Kasten.nl is geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Na annulering crediteren wij zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen nadien.

  6. Levering

  6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het woonadres van de consument dat het laatst aan Gilo Kasten.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

  6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

  6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Gilo Kasten.nl hem hiervan in kennis heeft gesteld. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

  6.5 Indien Gilo Kasten.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Gilo Kasten ter beschikking heeft gesteld.

6.6 Gilo Kasten is altijd afhankelijk van de fabrikant inzake levering. De opgegeven leverdatum is altijd onder voorbehoud productie en levering van de fabrikant.

 

 1. Garantie

  7.1 Op schuifdeurkasten wordt, tenzij anders vermeld, door de leverancier 20 jaar garantie gegeven.

  7.2 De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.

  7.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Gilo Kasten.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Gilo Kasten.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Gilo Kasten.nl te retourneren en het eigendom daarover aan Gilo Kasten.nl te verschaffen.

  7.4 De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gilo Kasten.nl, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

  7.5 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Gilo Kasten.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

  7.6 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

  8. Herroepingsrecht / Ruilen / Zichttermijn

  8.1 Standaard kast accessoires

�U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en � indien redelijkerwijze mogelijk � in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Gilo Kasten. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.�

Maatwerk schuifdeuren en kasten op maat:

8.2 Voor maatwerk schuifdeuren en kasten op maat is het herroepingsrecht niet van toepassing. Elke schuifdeur of kast wordt op maat gefabriceerd en verschilt per klant in breedte en in hoogte. Regelmatig ook nog in diepte.

 1. Eigendomsvoorbehoud

  9.1 Gilo Kasten.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

  10. Onderzoek, reclames

  10.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

  10.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Gilo Kasten te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

  10.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Gilo Kasten.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is VoordeelSchuifdeurkast.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

  10.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Gilo Kasten en op de wijze zoals door VoordeelSchuifdeurkast.nl aangegeven.

  11. Risico-overgang

  11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

  12. Betaling

  12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling uiterlijk tijdens levering bij Gilo Kasten binnen te zijn.

  13. Opschorting en ontbinding

  13.1 Gilo Kasten.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  – Na het sluiten van de overeenkomst Gilo Kasten.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

  13.2 Voorts is Gilo Kasten.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gilo Kasten.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Gilo Kasten.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

  14. Aansprakelijkheid

  14.1 Indien door Gilo Kasten.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Gilo Kasten.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

  14.2 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Gilo Kasten.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

  14.3 Onverminderd het bovenstaande is Gilo Kasten.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en/ of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

  14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gilo Kasten of zijn ondergeschikten.

  15. Overmacht

  15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

  15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gilo Kasten.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gilo Kasten niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gilo Kasten.nl worden daaronder begrepen.

  15.3 Gilo Kasten.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Gilo Kasten.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

  15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  15.5 Voor zover Gilo Kasten ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gilo Kasten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Geschillen

Europese ODR platform geschillen

16.1 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@gilokasten.nl. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen Gilo Kasten.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.